CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI MOBIFRIENDS

Definicions i abreviatures

a. MF: MOBIFRIENDS SOLUTIONS, S.L.
b. Plataformes: el lloc web www.mobifriends.com i el lloc mòbil m.mobifriends.com
c. Plataforma web: el lloc web www.mobifriends.com
d. Plataforma móvil: el lloc mòbil m.mobifriends.com
e. Usuaris: Persones que accedeixen i fan servir el lloc web www.mobifriends.com i el lloc mòbil m.mobifriends.com incloent Usuaris registrats y Usuaris no registrats.
f. Àrea pública: Aquelles àrees de les Plataformes que són de lliure accés, sense requerir processos de registre o identificació.
g. Adreça de correu electrònic de contacte: Adreça de correu electrònic real de l’Usuari registrat que proporciona a l’inici del procediment d’alta i que només s’utilitzarà a les comunicacions entre MF i l’Usuari, no proporcionant-se a cap tercer.
h. Correu intern: Sistema de missatgeria que faran servir els Usuaris registrats amb subscripció per enviar-se missatges entre ells. També podrà ser utilitzada per MF per enviar comunicacions als Usuaris registrats.

1. TITULARITAT
a. Tant el lloc web www.mobifriends.com, com el lloc mòbil m.mobifriends.com són titularitat de MOBIFRIENDS SOLUTIONS, S.L., amb domicili social a C/ Albigesos 25-27, Bajos exterior, 08024 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 38216, folio 171, full B 323272, Inscripció 1, amb C.I.F. B64032170.

b. Poden contactar amb MF dirigint un correu electrònic a mobifriends@mobifriends.com o dirigint-se a l’apartat “contactar” de les Plataformes.

2. OBJECTE
a. Les presents condicions regulen el servei que proporciona MF a través del lloc web que es localitza a l’adreça www.mobifriends.com i a través del lloc mòbil localitzat a l’adreça m.mobifriends.com, així com a l’accés en general a aquestes plataformes i l’ús de totes les prestacions que inclouen.

b. El servei MF contindrà els següents apartats:
  • Cerques de perfils d’Usuaris que siguin compatibles amb el de l’Usuari que realitza la cerca
  • Comunicacions internes entre els Usuaris registrats a les plataformes MF: missatgeria interna, Xat
  • Estadístiques relatives a les comunicacions realitzades, a les cerques, etc.
  • Gestió de llistes d’Usuaris

2.1. Delimitació dels destinataris
Los servicios que se prestan a través de las plataformas de MF se dirigen a personas que residan en España.

2.2. Delimitación de los destinatarios
Els serveis que es presten a través de las plataformes de MF es dirigeixen a persones amb plena capacitat per contractar i per consentir el tractament de les seves dades de caràcter personal, per tant la seva edat mínima haurà de ser de 18 anys. Aquest extrem es verificarà al procés de registre mitjançant la sol·licitud de marcar una casella que inclourà aquesta llegenda “Tinc com a mínim 18 anys i plena capacitat per contractar”.

3. REGULACIÓ DE L’ÚS DEL SERVEI
3.1. Procediment de contractació del servei
Per a que un Usuari pugui contractar els principals serveis de MF haurà de registrar-se. No obstant si és un Usuari no registrat també podrà utilitzar les àrees públiques de les Plataformes.

3.2. Obligacions de MF

a. Prestació del servei descrit a les condicions establertes.

MF es compromet a la prestació del servei MF d’acord amb les presents condicions. No obstant, pot ser que per raons no imputables a MF i donada la naturalesa d’Internet i la intervenció de tercers a les comunicacions mitjançant dispositius mòbils (operadors de xarxes de comunicacions electròniques) en algun moment puguin ser inoperatives algunes de les plataformes utilitzades per oferir el servei. En aquest cas, MF no pot fer-se responsable de la no prestació d’aquests serveis. No obstant, MF es compromet a posar tots els mitjans al seu abast per a que el servei es presti de forma ininterrompuda.

b. Controls per garantir un entorn confiable

MF ha establert una sèrie de mecanismes que pretenen mantenir un alt grau de qualitat al servei que presta a través de les seves plataformes, ja que MF vol que els Usuaris puguin gaudir en un ambient de confiança i seguretat del servei. Aquests mecanismes de control són els següents:

- Control previ:

• Anonimat: Durant el procés de registre es recullen les següents dades bàsiques de l’Usuari registrat: mòbil i adreça de correu electrònic. No es recullen ni nom ni cognoms. A més, les dades indicades s’utilitzaran únicament pel personal de MF amb la finalitat de poder comunicar-se amb els Usuaris registrats. En cap moment es proporcionaran a tercers. Per tant, els Usuaris registrats apareixeran davant els altres Usuaris identificats mitjançant un àlias. Això garanteix que l’Usuari registrat únicament desveli la seva identitat en el moment en que es senti segur o així ho desitgi.

• Control de textos de lliure cumplimentació: Amb la finalitat d’evitar la inclusió d’informació que pugui considerar-se no apropiada a la finalitat d’aquests textos, mobifirends posa a la disposició dels seus usuaris la possibilitat de notificar sobre aquells continguts que consideri ofensius o no apropiat. Mobifriends modificarà segons el seu criteri tots aquells textos que siguin reportats. Concretament es revisaran els textos dels apartats “La seva descripció” i “Interessos”.

• Control de fotografies: El mateix control es portarà a terme amb les fotografies que els Usuaris registrats vulguin penjar al seu perfil.

El període de revisió per part de MF, tant dels textos com de les fotografies, serà com a màxim d’una setmana. En cas de que aquests continguts no superin la revisió de MF no es penjaran al perfil i s’avisarà a l’usuari per tal que pugui introduir altres continguts o fotografies.

- Control a posteriori

• Avisar a MF: Durant la utilització dels serveis que brinda MF mitjançant les seves plataformes, l’Usuari registrat podrà contactar en tot moment amb l’equip de MF si es sent incòmode o agredit per la conducta de qualsevol usuari, u observa que un altre usuari està vulnerant el contingut de las presents condicions. Per reforçar aquests controls s’han introduït l’apartat “Les Meves comunicacions uns botons per tal de que automàticament es pugui avisar al personal de MF. MF es compromet a revisar l’avís en un plaç d’una setmana i a donar una resposta a l’usuari denunciant a la seva adreça de correu electrònic de contacte.

• Revisió de comunicacions: En cas de que l’usuari que presentarà l’avís abans mencionat es referís a conductes no adequades i greus per part d’un altre usuari, MF podrà dirigir-se a l’usuari sobre el que es presenta l’avís per manifestar-li la queixa i instar-li a que rectifiqui la seva conducta. Així mateix, en cas de que no s’atengués a aquesta notificació, MF podrà, com a últim recurs, inclòs revisar el contingut de les comunicacions amb l’objectiu de valorar si realment s’han produït aquestes conductes denunciades per l’usuari afectat, amb el propòsit d’avaluar els passos que podran consistir en la suspensió del perfil e inclòs pot implicar la no admissió en el futur d’aquest usuari. En cap cas, l’usuari al que es suspengui o es doni de baixa podrà sol·licitar algun tipus d’indemnització.

Es consideraran a priori conductes no adequades i greus les següents:

• Portar a terme actuacions que comportin acós, amenaces o abús d’altres usuaris.

• Difondre informació a altres usuaris de caràcter ofensiu, indecent, violent, racista o que, en general, vagi en contra de lo establert a la legislació vigent o en els usos socials o costums.

• Enviament de correus masius que puguin causar danys als sistema de MF i/o dels usuaris com virus, bombes lògiques, trojans, etc.

• Enviament de programes o arxius que puguin causar dany al sistema de MF i/o dels usuaris, com ho són els virus, bombes lògiques, trojans, etc.

• Utilitzar els mitjans que proveeix MF per difondre missatges o continguts que no tinguin res a veure amb l’objecte del servei MF (discurs polítics, promocions, etc)

L’accés que pugui realitzar MF a les comunicacions es limitarà únicament a aquella informació que resulti estrictament necessària per poder avaluar la conducta de l’usuari sobre el que es rebi un avís. En cap cas s’accedirà a aquest informació si la conducta qüestionada no és realment greu, sent un últim recurs l’accés al contingut de les comunicacions que a més no s’alterarà ni es suprimirà excepte si transcorre el plaç màxim establert per la seva conservació en el servidors de MF.

• Control a iniciativa de MF: En cas de que l’equip de MF detectés que un Usuari registrat no respecti les presents condicions generals es podrà posar en contacte amb aquest usuari amb la finalitat de que rectifiqui la seva conducta. En cas de que l’usuari continuï amb l’incompliment MF podrà suspendre el perfil de l’usuari o inclòs donar-lo de baixa. En cap cas l’usuari al que es suspengui o es doni de baixa podrà sol·licitar cap reembossament o compensació.

• Limitació de modificació de dades: Amb la finalitat d’evitar que la informació proporcionada no sigui vertadera no es permetrà en principi la modificació de les següents dades bàsiques que es sol·liciten a l’Usuari registrat: àlias, sexe de l’usuari, edat de l’usuari. Això dificultarà que es proporcioni informació errònia que és essencial per trobar la compatibilitat a les cerques. No obstant, en cas de voler rectificar aquestes dades, es podrà enviar la petició a l’adreça de contacte de MF que s’ofereix a l’apartat “Titularitat”. MF respondrà a aquesta petició al·legant en cas de negativa las causes o circumstàncies que ho justifiquen.

Tot i l’utilització d’aquests mecanismes, MF no pot en cap moment fer-se responsable de l’actuació dels usuaris que utilitzen els seus serveis. Per això, insta als usuaris a que mantinguin una actitud vigilant, que siguin cautes al intercanviar informació amb els altres usuaris i que segueixin les recomanacions de MF.


3.3. Obligacions de l’Usuari

a. Respecte les condicions

L’Usuari es compromet a respectar lo establert a les presents condicions d’ús. En cas de que es decideixi a registrar-se haurà de llegir acuradament la “Informació prèvia a la contractació” i seguir lo establert a les “Recomanacions a l’Usuari”. Pot trobar aquests documents a https://www.mobifriends.com/web/legalext

A tot lo establert a les presents condicions generals se li podran sumar altres condicions particulars que es podran facilitar als Usuaris, referides a determinats serveis o utilitzacions de les Plataformes que apareixeran de forma puntual o tindran una regulació específica donades les seves especials característiques. En cas de contradicció entre les condicions particulars y las generals, sempre tindran prioritat les particulars. Tot i això, donat que las condicions particulars no substituiran a les condicions generals sinó que les completaran, el contingut de les condicions generals que no contradigui lo establert a les particulars subsistirà com contingut al que s’obliguen les parts (l’Usuari contractant i MF).

b. Tipologia d’Usuaris

En funció de l’accés que tenen a les Plataformes, es poden distingir les següents categories d’usuaris:

Usuaris registrats: Persones que han completat el procés de registre mitjançant el qual s’identifiquen i contracten el servei. Accedeixen a totes les àrees de les Plataformes on prèviament ha estat necessari identificar-se no paguen per l'ús del servei ofert per MF i regulat a les condicions generals cap preu. Tot i així, alguns serveis pels que pñugui optar l'usuari podran portar el pagament d'un preu que han d'estar a les condicions particulars que s'estableixin respecte el mateix.

Usuaris no registrats: Persones que accedeixen únicament a les àrees públiques de les Plataformes on no és necessari identificar-se prèviament per poder gaudir dels serveis oferts per MF.

c. Àrea pública i Usuaris registrats:

En el cas d’usuaris que accedeixin a l’àrea pública de les Plataformes, hauran de complir amb lo establert a les presents condicions generals o a les condicions particulars que puguin preveure que es refereixin a Usuaris o a Usuaris no registrats.

d. Ús no comercial:

L’ús de les Plataformes MF s’ha dissenyat amb la finalitat de que els Usuaris puguin tenir un punt de reunió amb altres persones, amb la finalitat de poder realitzar una cerca entre aquestes persones i facilitar trobar aquelles amb les que tingui major afinitat l’Usuari. En cap cas els Usuaris podran utilitzar l’accés a aquestes plataformes per proporcionar informació comercial de cap tipus, ni captar dades dels altres Usuaris per finalitats diferents a les establertes a l’entorn MF.

e. Confidencialitat:

- Contrasenya:
L’accés al servei MF és personal i intransferible. Per tant, només el propi Usuari registrat ha de conèixer la seva contrasenya i ha de guardar-la de forma confidencial. En cas de que detectés que algú ha pogut accedir a ella haurà de canviar-la a l’acte i posar-ho en coneixement de MF el més aviat possible. En cas de que el Usuari registrat oblidi la seva contrasenya podrà accedir a l’apartat “Recordar contrasenya” on se li sol·licitaran dades per poder verificar l’identitat del mateix i se li enviarà la contrasenya a l’adreça de correu electrònic de contacte. També podrà modificar-la a el apartat “El meu perfil > Dades bàsiques”.

- Àlies:
A l’elecció de l’àlias l’Usuari registrat haurà de tenir en compte que és imprescindible per tal que mantingui el seu anonimat que no esculli cap expressió que s’assembli al seu nom o cognoms.

- No tractament de la informació a la que accedeix en la seva qualitat d’usuari:
L’Usuari no ha de difondre, emmagatzemar o tractar la informació pertanyent als altres Usuaris a la que accedeix mitjançant les plataformes de MF, inclòs quan hagi deixat d’utilitzar el servei. Això sense perjudici de que obtingués el consentiment dels propietaris d’aquesta informació. Tampoc podrà difondre, emmagatzemar o tractar informació relativa al servei que proporciona MF si no es deriva de la seva utilització.


3.4. Comunicacions

a. Comunicacions comercials:

- Com es faran arribar aquestes comunicacions:

• A tots aquells Usuaris registrats que hagin contractat els serveis de MF, MF podrà enviar-los-hi a la seva adreça de correu electrònic de contacte, al seu correu intern i al seu telèfon mòbil mitjançant l’enviament de missatges, comunicacions comercials relatives a serveis i promocions que pugui oferir-li l’empresa.
• En cas d’usuaris no registrats que hagin sol·licitat algun tipus d’informació a MF mitjançant l’apartat “Contactar” o mitjançant una altra via, MF els hi enviarà la resposta a la seva petició que podrà incloure informació comercial.

- Requisits que reuniran aquestes comunicacions

Respecte a les comunicacions comercials que MF farà arribar als Usuaris:
• S’identificaran sempre amb la paraula publicitat o publi.
• Sempre figuraran les dades de MF com remitent de les mateixes.
• Realitzarà un recordatori del procediment de baixa de les llistes de distribució.

- Què fer per no rebre més comunicacions comercials

En cas de que l’usuari deixés d’estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions podrà utilitzar les següents vies per donar-se de baixa de les llistes de distribució de MF:

• En cas d’utilitzar en aquest moment els serveis de MF l’usuari registrat podrà dirigir-se a l’àrea privada de les plataformes MF a l’apartat “El meu perfil > Opcions > Newsletters” deseleccionar les caselles corresponents i prémer el botó guardar. També podrà enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça electrònica de MF que figura a l’apartat “Titularitat” de les presents condicions incloent la menció “No desitjo rebre comunicacions comercials de MF”.

• En cas de no ser Usuari actiu dels serveis de MF bastarà amb que l’usuari enviï un missatge de correu electrònic a l’adreça electrònica de MF que figura a l’apartat “Titularitat” de les presents condicions o que dirigeixi una petició a través del formulari de l’apartat “Contactar” del lloc web o del lloc mòbil. En aquest missatge haurà d’incloure també la menció “No desitjo rebre comunicacions comercials de MF”.

• En general l’Usuari també es podrà donar de baixa seguint les instruccions relatives a aquest procediment que s’inclouran a totes les comunicacions comercials que se li facin arribar.

b. Comunicacions internes del servei:

Amb motiu del desenvolupament del servei pot ser que MF tingui que dirigir-se als Usuaris registrats. Aquestes comunicacions podran realitzar-se a la seva adreça de correu electrònic de contacte, al seu correu intern i al seu telèfon mòbil mitjançant l’enviament de missatges. Per això aquestes dades de contacte de l’usuari registrat hauran de mantenir-se en tot moment operatives i en cas de que es modifiquin hauran d’actualitzar-se a les seccions corresponents del perfil de l’Usuari.


3.5. Baixa del perfil

a. En cas de que l’usuari registrat desitgés donar de baixa el seu perfil de forma definitiva podrà acudir a l’apartat “esborrar el meu perfil” i seguir les instruccions que allí s’inclouen. Aquest procés suposarà l’eliminació de les bases de dades de MF de totes les dades de l’usuari i, per tant, s’eliminarà de les opcions dels altres Usuaris. Tot i això, degut al compromís de MF d’emmagatzemar durant un any el contingut dels missatges i durant un mes el contingut de les conversacions del xat, només serà passat aquest temps quan MF eliminarà aquesta informació tal i com s’especifica a l’apartat 4 de les presents condicions generals.

b. De aquesta manera si en el futur vulgues tornar a donar-se d’alta a MF hauria de tornar a incloure totes les seves dades. MF només conservarà les seves dades d’e-mail i número de mòbil amb l’únic fi de poder-li fer arribar informació sobre els seus serveis i promocions, excepte si hagués manifestat la seva oposició mitjançant les vies indicades a l’apartat de “comunicacions comercials” de les presents condicions.


3.6. Suspendre el meu perfil

a. Si l’usuari registrat desitgés únicament suspendre el seu perfil conservat la informació relativa al mateix, haurà d’acudir a l’apartat “suspendre el meu perfil”. Això suposarà que MF bloquejarà les dades de l’usuari de forma que cap usuari pugui accedir-hi si realitza una nova cerca, però es mantindran al sistema i a les opcions dels demés usuaris com si estigués desconnectat de les Plataformes o inactiu. La suspensió podrà mantenir-se durant un període màxim d’un any. Al finalitzar aquest període es procedirà a donar de baixa de forma definitiva el perfil.

b. Ni la possible suspensió del perfil ni la baixa del mateix amb anterioritat a la finalització del període contactat, ni tampoc la no utilització del servei per part de l’usuari supsosaran en cap cas la devolució per part de MF de cap dels imports abonats.


3.7. Ajuda

L’usuari disposa d’un apartat d’ajuda on podrà consultar tots aquells dubtes que li puguin plantejar utilització d’aquest servei. Tot i això, en cas de que no les veiés solucionades amb la informació inclosa a aquest apartat podrà dirigir-se a l’equip de MF a través de l’apartat “Contactar”.

3.8. Reclamacions

En cas de que vulgues interposar alguna reclamació a MF pot dirigir-la a mobifriends@mobifriends.com.

4. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I DE PROTECCIÓ D’ALTRES DRETS FONAMENTALS
D’acord amb la legislació vigent reguladora del dret a la protecció de dades de caràcter personal MF informa als Usuaris dels següents aspectes:

Les dades que l’usuari proporcioni s'introduiran al fitxer denominat “SERVEIS MOBIFRIENDS” que s’hagi inscrit al Registre General de Protecció de Dades amb el codi d’inscripció número 2081350101. El Responsable d’aquest fitxer és l’empresa MOBIFRIENDS SOLUTIONS, S.L. les dades de la qual apareixen a l’apartat “Titularitat” d’aquestes condicions. Les dades personals contingudes en aquest fitxer s’utilitzen amb la finalitat de poder gestionar l’accés a les plataformes de MF, així com la prestació dels serveis que a través d’elles es proporcionen.
a. Per a què utilitzarà MF les dades de caràcter personal recollides:

Amb la finalitat de complir amb lo establert a la legislació vigent reguladora del dret a la protecció de dades de caràcter personal MF informa als Usuaris que podrà recollir dades per les següents finalitats:

- Gestionar el cobrament del serveis de pagament.
- Respondre a qualsevol petició d’inforrmació que pugui fer a MF en relació als serveis que proporciona aquesta empresa.
- Enviar-li informació relativa a l’empresa i als serveis que ofereix.
- Una vegada estigui registrat com Usuari, MF podrà tractar les seves dades en la mesura en que l’usuari utilitzi les prestacions que MF ofereix mitjançant les seves plataformes. D’aquesta forma, MF podrà tractar les següents categories de dades personals:

o Dades del perfil

Un dels aspectes més importants del servei MF es la recollida i tractament de dades del perfil de l’usuari. Quan un Usuari realitza una petició de cerca d’altres Usuaris es mostraran aquells Usuaris que tinguin un perfil més compatible amb el peticionari. A més la informació proporcionada haurà de ser vertadera, amb la finalitat de garantir l’èxit de la cerca. Donat que la finalitat intrínseca introduir les dades al perfil és que les puguin veure altres Usuaris és imprescindible comunicar-los-hi a aquests. A més de comunicar les dades als Usuaris registrats que realitzen les cerques també es donarà accés als Usuaris no registrats. Tot i això, les dades que s’oferiran als Usuaris no registrats quan facin una cerca seran un resum de les dades del perfil.

En aquesta categoria de dades s’inclouen les dades considerades per la legislació “especialment protegides” com l’ “origen racial” o la “religió”. Mitjançant l’acceptació de les presents condicions d’ús l’usuari proporciona a MF el seu consentiment exprés per poder tractar aquestes dades. Aquestes dades no s’oferiran a les cerques resumides que es mostraran als Usuaris no registrats.

Les dades del perfil seran emmagatzemades fins que l’Usuari que ho desitji, sol·liciti la supressió d’aquestes dades o el bloqueig de les mateixes. Per poder portar a terme aquestes opcions l’usuari haurà de dirigir-se a l’apartat “donar de baixa el meu perfil” o “suspendre el meu perfil”, depenent de l’opció desitjada, i seguir les instruccions que allí s’incloguin.

o Dades de comunicacions (missatgeria, xat)

Es tractaran les dades amb la finalitat de poder oferir el servei de missatgeria interna entre Usuaris registrats. Així mateix també es tractaran les dades de les converses del xat. Aquestes dades es conservaran durant un plaç d’un any al cas dels missatges interns i d’un mes al cas de les converses al xat, amb la finalitat de poder accedir a aquestes dades en el cas de que sorgís algun incident greu com una denúncia per part d’algun Usuari que es veiés amenaçat o agredit d’alguna forma. Al cas de conservació de dades del xat no s’inclouran les dades dels vídeos en cas de que el xat es faci a través d’aquest mitjà.

Els terminis de conservació es comptaran per anys i mesos naturals. MF el mes de Gener eliminarà tota la informació relativa als missatges interns conservats durant l’any anterior. En quant a les dades de les converses de xat s’anirà eliminant la informació relativa al mes anterior.

o Dades de navegació

Durant la navegació per les nostres plataformes es recullen les següents dades:
- Al moment d’alta de l’usuari l’adreça IP de l’ordinador de l’usuari i, si és a través de telèfon mòbil, el codi identificatiu que automàticament rep el servidor quan es connecta des del terminal i que després identificarà a l’Usuari cada vegada que es connecti a la plataforma.
- S’accedirà a les cookies que s’hagin instal·lat a l’ordinador de l’usuari amb la finalitat de facilitar la seva identificació. Amb la finalitat de poder personalitzar els continguts per l’usuari quan navega a través de les plataformes MF s’emmagatzemaran al seu equip el que es coneix com cookies, uns arxius de text que van a emmagatzemar la informació necessària per a què quan iniciï una sessió a MF el sistema pugui reconèixer a l’Usuari i facilitar la navegació. Aquests arxius únicament es posen en funcionament quan s’inicia sessió i quan finalitza aquests arxius deixen de funcionar no suposant cap perill pel seu ordinador. En cas de no desitjar que s’utilitzin les cookies l’usuari pot desactivar-les mitjançant les opcions del seu navegador e inclòs configurar-lo per tal que aquest l’avisi de la seva instal·lació. Si desitja més informació no dubti en contactar amb MF mitjançant l’apartat del lloc web “Contactar”.
- Les dades de la versió del programa de navegació per Internet utilitzat per l’ordinador de l’usuari amb la finalitat de facilitar el procés tècnic de navegació.


b. Comunicació de dades personals

MF es compromet a no comunicar a tercers, excepte als altres Usuaris, les dades de caràcter personal dels Usuaris, a no ser que aquests hagin proporcionat el seu consentiment a tal efecte. Tot i això, MF a pesar de no tractar-se d’una comunicació de dades, podrà subcontractar a tercers que en la seva qualitat de encarregats del tractament puguin accedir a les dades dels Usuaris amb les limitacions que la llei estableix.


c. Mesures de seguretat

MF, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, es compromet a adoptar aquelles mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

Tot l’equip de MF que pugui accedir a dades personals dels Usuaris respecta escrupolosament el deure de secret professional que imposa la legislació respecte a aquesta informació.

A més, en cas de que MF hagués de subcontractar els serveis de tercers amb la finalitat de poder proporcionar els seus serveis garanteix als seus Usuaris que inclourà clàusules relatives als deures que aquests tercers han de complir amb la finalitat de garantir la confidencialitat de les dades personals dels Usuaris, tal com estableix la legislació.

MF també vol alertar als Usuaris que tot i adoptar totes les mesures de seguretat establertes legalment la seguretat en Internet i a les xarxes de comunicacions electròniques és vulnerable, raó per la que es recomana que l’usuari també mantingui alts nivells de seguretat als dispositius de accés a les plataformes MF. A mode d'exemple es recomana mantenir actiu i actualitzat un programa antivirus que protegeixi de possibles atacs al sistema de l’usuari.


d. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Amb la finalitat de que els Usuaris puguin exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que els brinda la llei hauran de dirigir una carta a l’adreça C/ Albigesos 25-27, Bajos exterior, 08024 Barcelona, adjuntant còpia del DNI o documento identificatiu oficial similar.

Tot i això, els Usuaris també poden modificar les dades proporcionades directament mitjançant les opcions que es donen a les plataformes per editar els perfils.


e. Secret de comunicacions i drets d’imatge

Mitjançant l’acceptació de les presents condicions l’usuari registrat ens dona el seu consentiment exprés:

- Per poder conservar les dades de les comunicacions (missatgeria interna) entre Usuaris registrats durant un període d’un any, amb la finalitat de poder oferir un històric de missatges i poder en cas d’incident greu revisar el contingut d’aquests missatges amb la finalitat de portar a terme les actuacions que es precisin per evitar casos d’assetjament, amenaça, etc.
- Per poder conservar les dades del Xat tant de l’àrea pública com de les sales privades durant un període d’un mes, amb la finalitat de portar a terme les actuacions que es precisin per evitar casos de assetjament, amenaça, etc.
- Per poder portar a terme la publicació de fotografies a les àrees pública i privada del lloc web i al lloc mòbil.

5. PROPIETAT INDUSTRIAL
a. Totes les marques, logotips que apareixen a les plataformes de MF i que representen als serveis de MF son titularitat d’aquesta empresa. En aquest sentit la marca MOBIFRIENDS està registrada al Registre de la Oficina Española de Patentes i Marcas.

b. Així mateix, respecte de part del disseny del servei MF, l’empresa ha sol·licitat la concessió de patent internacional.

c. MF també ha registrat els noms de domini mobifriends.com i mobifriends.es.

d. Queda prohibida qualsevol utilització dels signes distintius de MF sense autorització prèvia per part de l’empresa.

e. En el que es refereix a les marques, noms de domini, logotip, dibuixos o imatges que puguin ser objecte de protecció mitjançant patent, etc. que puguin ser publicats a les plataformes de MF i que pertanyin a tercers, queda també prohibida qualsevol utilització. Per això l’interessat haurà de contactar amb el titular d’aquests drets amb la finalitat de recaptar l’autorització pertinent.

6. PROPIETAT INTELECTUAL
a. La totalitat d’aquest lloc web i el lloc mòbil: text, imatges, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, la programació, la selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles e internacionals sobre Propietat Intel·lectual. MF és l’únic titular dels drets d’explotació en matèria de propietat intel·lectual respecte a tot el que es conté al lloc web i al lloc mòbil.

b. En cap cas l’accés a aquestes plataformes implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre Propietat Intel·lectual.

c. La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, la explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquestes plataformes que no hagi sigut expressament autoritzat pel titular queden prohibits. S’entén autoritzat l’ús i la descàrrega d’arxius i aplicacions que expressament s’ofereixin al lloc web i la impressió o descàrrega del contingut de la informació sempre que sigui per finalitats privades.

7. RESPONSABILITATS EN QUANT ALS CONTINGUTS
a. Continguts propis

MF rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los o limitar-los de manera temporal o definitiva.

En lo que es refereix als enllaços que tercers puguin realitzar al lloc web mobifriends.com hauran de realitzar-se de la forma següent:

- Haurà de enllaçar-se amb la pàgina de inici de MF donant accés a la pàgina sense reproduir cap contingut de la mateixa
- No haurà de realitzar-se de forma que apareguin els continguts com si fossin part integrant de la pàgina web del tercer que realitza l’enllaç, no es podran insertar marcs ni entorns al lloc web de MF
- A l’enllaç haurà de realitzar-se a una nova finestra diferent
- No es podran fer declaracions sobre el lloc web de MF de manera que pugui semblar que manté alguna relació de col·laboració amb MF
- La pàgina del tercer que vol establir un enllaç al lloc web de MF respectarà la legislació vigent

En cas de dubtes pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic de contacte de MF que s’indica a l’apartat de “Titularitat” o realitzar la seva consulta a través de l’apartat “Contactar”.


b. Continguts externs

- Continguts que aporten els propis Usuaris

Els Usuaris autoritzen a MF a utilitzar, difondre i modificar els continguts que aporten amb l’únic fi de que fos necessari realitzar alguns ajustaments de tipus tècnic amb la finalitat de possibilitar el servei.

Amb la finalitat d’informar als Usuaris dels criteris que MF tindrà en compte per realitzar el control previ a la seva publicació, es passen a desglossar els requisits que hauran de reunir els textos de lliure cumplimentació i les fotografies per poder ser publicats:

o Requisits que han de complir els textos de lliure cumplimentació:
• Hauran de respondre a les qüestions que es sol·licitin en cada cas concret
• Hauran d’evitar-se expressions vulgars, insults, amenaces o que no es considerin adequades a l’objectiu sol·licitat

o Requisits que han de complir les fotografies per ser publicades
• Les fotografies només podran incloure la imatge de l’interessat, no de terceres persones encara que es mostrin de forma accessòria.
• No es podran incloure fotografies que no estiguin d’acord amb l’objectiu de la publicació de la imatge de l’usuari amb la finalitat de que puguin conèixer els altres Usuaris l’aspecte físic d’aquest.
• Hauran de tenir una resolució de mínima de 125x125 píxels.
• El seu tamany màxim haurà de ser de 72 píxels/polsada.
• No podran ser imatges vulgars o inadequades o que puguin incomplir la legislació vigent.
• Hauran de ser fotografies que hagi pres el propi interessat o de les quals tingui els drets d’explotació necessaris per permetre a MF la seva publicació i comunicació pública.

- Continguts de tercers

El lloc web mobifriends.com conté un apartat d’enllaços als llocs web d’altres organitzacions. En cap moment aquests enllaços tenen cap control per part de MF del contingut d’aquests altres llocs web ni cap dels proveïdors de continguts als que s’enllaça actuen baix l’adreça, autoritat o control de MF. En cas de que l’usuari detecti que algun d’aquests continguts pot ser contrari a la llei o que lesioni bens o drets d’un tercer poden dirigir la seva observació a l’adreça mobifriends@mobifriends.com amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o portar a terme les accions que correspongui.


8. DURACIÓ I MODIFICACIÓ
a. Amb la finalitat de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent, MF podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats.

b. La vigència temporal d’aquestes condicions d’ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en que siguin modificades de forma total o parcial per MF.

c. En cas de modificació MF informarà als Usuaris actius en aquell moment mitjançant avís a la seva adreça de correu de contacte o al seu correu intern, amb la finalitat de que puguin acceptar els canvis o donar-se de baixa del servei. En aquest cas, si l’usuari decidís posar fi al servei i encara no hagués gaudit de tot el servei que hagués contractat s’abonarà la quantitat que correspongui al període que resti per gaudir.

9. FINALITZACIÓ
a. L’incompliment de les presents condicions d’ús del servei MF podrà donar lloc a la comunicació a l’altra part del desig de resoldre la relació contractual. En cas de que la part incomplidora fos l’usuari, la resolució de la relació contractual per part de MF comportarà la baixa del perfil de l’usuari. A més l’incompliment també podrà comportar depenent de la gravetat, la no admissió en un futur d’aquest Usuari a les plataformes, e inclòs si es pogués considerar que l’usuari ha infringit la legislació vigent MF es veurà obligat a posar els fets en coneixement de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, per tal que actuïn com correspongui.

b. En cas de que el que desitgés la resolució contractual fos l’usuari podrà dirigir el seu desig de resoldre el contracte a l’adreça de correu electrònic de MF que figura a l’apartat de “Titularitat” incloent el motiu pel que considera que MF ha incomplert les condicions, a lo que MF respondrà al menor plaç possible. Això sense perjudici del dret de rescisió contemplat a l’apartat 3.7c.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
a. Es considera legislació aplicable al present contracte la llei espanyola

b. Així mateix s’entendrà jurisdicció competent la de Barcelona.

Condicions particulars
A tot el que s’ha establert a les anteriors condicions d’ús de tipus general se li podran sumar altres condicions particulars referides a determinats serveis o utilitzacions de les plataformes que apareixeran de forma puntual o tindran una regulació específica donades les seves especials característiques. En cas de contradicció entre les condicions particulars i les generals, sempre tindran prioritat les particulars. En aquest sentit, s’estableixen les següents condicions particulars respecte als següents serveis o apartats:


MOBIFRIENDS FUNCIONA

En cas de que l’usuari faci arribar el seu testimoni a través d’aquest apartat s’aplicaran les següents condicions addicionals:

Protecció de dades
Les dades personals proporcionades d’ambdues persones es tractaran per MF amb la finalitat de poder publicar el seu testimoni a l’àrea pública del lloc web i al lloc mòbil, durant un període d’un any. Una vegada finalitzi aquest període eliminarem les dades relatives a aquest testimoni dels nostres sistemes.

Sorteig de mòbil 3G
Entre tots els Usuaris que enviïn el seu testimoni es sortejarà un mòbil 3G les característiques del qual apareixeran publicades al lloc web de MF.BORSA DE TREBAL

En cas de que l’usuari proporcioni les seves dades a través d’aquest apartat s’aplicaran les següents condicions addicionals:

Protecció de dades
En cas de que proporcioni a MF dades a través d’aquest formulari aquests se inclouran en una borsa de treball de MF amb la finalitat de que en cas de que es produeixi una oferta de treball a l’empresa MF aquesta pugui posar-se en contacte amb el candidat. En aquest cas MF conservarà les seves dades a no ser que indiqués el contrari. Es prega a la persona que proporcioni aquesta informació que comuniqui a MF qualsevol canvi que pugui haver a les seves dades amb la finalitat de mantenir-les actualitzats.


Inici
© 2020 mobifriends